بخش آزمایشگاه:

آزمایشگاه شیمی سازمان زمین شناسی مرکز اهواز هم اکنون دارای تجهیزاتی شامل: یک دستگاه اسپکتروفتومتر مدل (Shimadzu)، یک دستگاه فلیم فتو متر، کوره الکترونیکی، اوون وانکوباتور، PH متر و پتانسیومتر است. در حال حاضر این آزمایشگاه  توانایی انجام آنالیز شیمیایی بر روی نمونه های سنگ و خاک به روش شیمی تر شامل اندازه گیری عناصر CI، Mg، Ca به روش تیتراسیون دارد و Ti، Fe، Al، Si، Mn، P،FI به روش اسپکترومتری و LI، K، Na با استفاده از  فلیم فوتومتری و سولفات به روش رسوبی و (Las On Lgnittion) یا Loi را دارد.

شایان ذکر است که این آزمایشگاه قادر به تجزیه شیمیایی نمونه های آب و شورابه در حد PPM می باشد.

ضمنا" تعرفه دولتی هزینه های آنالیز در سایت سازمان زمین شناسی کشور به آدرس اینترنتی http://gsi.ir/Images/khadamat-gsi_ir.zip  قابل دسترسی می باشد.