این بخش به منظور معرفی کارجویان و کارفرمایان محترم به یکدیگر در عرصه علوم زمین طراحی گردیده است.

لذا از کلیۀ کارجویان محترم تقاضامند است سوابق علمی و شغلی خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایند.

همچنین از کارفرمایان محترم خواهشمند است لیست مشاغل و شرایط جذب نیروهای خود را در عرصه علوم زمین به آدرس ایمیل معرفی شده ارسال نمایند.

Ahwaz.gsi@gmail.com

ahwaz@gsi.ir