آدرس:

اهواز- کیانپارس- انتهای خیابان الهام غربی- خیابان شهید وهابی نژاد- حدفاصل خیابان های سوم و چهارم- پلاک 130

تلفن:

061-33769120-3                                                                                                                                                  

نمابر:

061-33769110

پست الکترونیک:

 Ahwaz.gsi@gmail.com

Ahwaz@gsi.ir