لینک های مرتبط با این بخش
 اهداف و وظایف
 عملکرد
 تاریخچۀ مرکز
 ادارات مرکز
 اداره امور اداری و مالی
 اداره ارتباطات و اطلاع رسانی
 اداره زمین شناسی
 اداره اکتشافات
 اداره زمین شناسی مهندسی و مخاطرات