نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  توانائيهاى معدنى استان خوزستان
...
تاریخ نشر : آذر 1389